Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

STATUS PRAWNY JEDNOSTKI

Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu chojnickiego.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

  •  art. 40 Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm./
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm./
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 265 ze zm./
  • regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.