Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU
NADZORU BUDOWLANEGO W CHOJNICACH

§ 1


1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną  strukturę oraz zasady  organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Inspektoracie - należy przez  to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
2) Powiatowym Inspektorze - należy  przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 2


Inspektorat działa na podstawie:
1) odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póżn.zm.).
2) niniejszego regulaminu.

§ 3


1. Inspektorat jest urzędem, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym   Powiatowego Inspektora.
2. Inspektorat realizuje  zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu chojnickiego.

§ 4


1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1) działalnością inspekcyjno-kontrolną, polegającą  na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości  przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof  budowlanych,
3) prawidłowym współdziałaniem z organami  administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
4) kontrolą wewnętrzną  w Inspektoracie,
5) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
6) przestrzeganiem przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu,
8) postępowaniami administracyjnymi,
9) postępowaniami egzekucyjnymi,
10) obsługą prawną Inspektoratu,
11) przygotowaniem określonych sprawozdań z działalności Inspektoratu.

§ 5


1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
1) ustalenie regulaminów wewnętrznych,
2) zatwierdzenie planów kontroli,
3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
4) udzielenie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
5) wyłączenie kontrolera z postępowania kontrolnego,
6) udzielenie imiennych upoważnień pracownikom  Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
7) udzielanie upoważnień do reprezentowania  Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
8) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego.
2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel         ich powoływania, skład osobowy oraz zakres zadań  i tryb działania.


§ 6


Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wyznaczony pracownik.

§ 7


Powiatowy Inspektor podpisuje:
1) decyzje administracyjne i postanowienia,
2) akty prawa wewnętrznego,
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
5) odpowiedzi na skargi i wnioski,
6) pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań.

§ 8


W skład Inspektoratu wchodzą:
1) wieloosobowe stanowisko ds. inspekcyjno-kontrolnych   (IK),
2) jednoosobowe stanowisko ds. księgowo - finansowych i kadr  (FK),
3) jednoosobowe stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych  (AO),
4) jednoosobowe stanowisko ds. ewidencji i statystyki  (ES).

§ 9


Do  zakresu działania wieloosobowego stanowiska ds. inspekcyjno-kontrolnych (IK) należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości   przebiegu     procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowe   Inspektora,
3) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
4) prowadzenie postępowań  wyjaśniających  przyczyny i okoliczności powstawania katastrofy  budowlanej,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 10


Do zakresu działania stanowiska ds. księgowo - finansowych i kadr (FK) należy w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji księgowej,
2) planowanie budżetu i realizacja budżetu,
3) nadzór nad prawidłową realizacją planów budżetowych,
4) prowadzenie sprawozdawczości finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych),
5) prawidłowe, terminowe rozliczanie z organami i ZUS z należnych podatków i składek,
6) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
7) gospodarka sprzętowa,
8) nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic     inwentaryzacyjnych,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 11


Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych (AO) należy w szczególności:
1) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum,
2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
3) obsługa sekretariatu,
4) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 12


Do zakresu działania stanowiska ds. ewidencji i statystyki (ES) należy w szczególności:
1) generacja danych statystycznych,
2) przekazywanie danych statystycznych,
3) kontrola systemu ewidencji elektronicznej.  

§ 13


1. Do pracowników Inspektoratu mają  zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 16 września1982r.opracownikach urzędów państwowych (jedn.tekst.Dz.U. 2001r.Nr 86, poz. 953 z późn.zm.),
2) Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn.zm.),
4)  regulaminu pracy.
2.  Powiatowy Inspektor określi:
1) regulamin pracy Inspektoratu,
2) regulaminy wewnętrzne.