Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu I instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późn. zm.)

W szczególności Powiatowy Inspektor:
1) wstrzymuje postanowieniem wykonywanie robót budowlanych
2) wydaje decyzje nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem
3) wydaje decyzje o stwierdzeniu wykonania obowiązku j.w. lub w przypadku nie wykonania - nakazującą zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego
4) wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i/lub pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
5) wydaje postanowienia o opłacie legalizacyjnej
6) wydaje nakazy rozbiórki obiektów wybudowanych bez pozwolenia na budowę
7) przyjmuje zawiadomienia o rozpoczęciu i o zakończeniu budowy
8) wydaje pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzeniu kontroli obowiązkowej
9) zgłasza w drodze decyzji sprzeciw do użytkowania obiektu lub odmawia decyzją wydania pozwolenia na użytkowanie
10) wymierza w drodze postanowienia inwestorowi karę, w przypadku stwierdzenia podczas obowiązkowej kontroli budowy istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu
11) wymierza inwestorowi karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego
12) dokonuje kontroli utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym
13)nakazuje decyzją przeprowadzenie kontroli rocznych i pięcioletnich obiektu, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego
14) nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu
15) nakazuje decyzją rozbiórkę obiektu nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia
16) nakazuje w drodze decyzji opróżnienie obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem
17) w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, zapewnia na koszt właściciela lub zarządcy obiektu, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających
18) wstrzymuje w drodze postanowienia użytkowanie obiektu
19) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu po katastrofie
20) kieruje wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
21) prowadzi postępowania egzekucyjne w administracji

Pozostałe uprawnienia, obowiązki i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako urzędnika państwowego i kierownika organu terenowego administracji rządowej określa ustawa z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214) oraz wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.